wtorek, 20 marca 2012 13:36

STATUT FUNDACJI  "My kochamy Pabianice"

 

PREAMBUŁA

 

Fundacja "My kochamy Pabianice" ma służyć mieszkańcom miasta Pabianic, pomagając w realizacji oczekiwań, na które władzom miasta brakuje środków własnych w budżecie, a pozyskanie ich finansowania zewnętrznego jest niemożliwe.

 

Fundacja "My kochamy Pabianice" ma realizować oczekiwania mieszkańców Pabianic w zakresie przywrócenia dawnej świetności miejskich parków i dbałości o utrzymanie ich piękna, jak również pielęgnowania zieleni w miejscach publicznych i zwiększania jej obszarów.

 

Fundacja "My kochamy Pabianice" ma działać, aby parki w Pabianicach były nie tylko piękne, ale stały się też miejscem imprez kulturalnych i sportowych, miejscem spotkań i wypoczynku.

 

Fundacja "My kochamy Pabianice" chce łączyć ludzi i instytucje w organizacji pomocy dla potrzebujących, którzy są wśród nas.

 

Fundacja "My kochamy Pabianice" ma krzewić ideę współpracy mieszkańców Pabianic poprzez wolontariat. Efektem tej współpracy ma być zmiana myślenia z Ja kocham Pabianice na uzyskanie poczucia więzi Pabianiczan i realizowania tej samej idei, która zawarta jest w nazwie fundacji "My kochamy Pabianice".

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą "My kochamy Pabianice", zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Dariuszem Kupisem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 22, pod nr rep. A nr 8126/2011, która działa w oparciu o ustawę o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2


Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Pabianice.

§ 4


Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

 

Fundacja posługuje się znakiem graficznym oraz pieczęcią z napisem "My kochamy Pabianice".

 

§ 7

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.

 

§ 8

 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.


3. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 9


1. Celem Fundacji jest :

 

a) otaczanie opieką oraz renowacja parków miejskich i zieleni miejskiej,


b) ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie badań profilaktycznych,


c) opieka nad zabytkami,


d) organizowanie imprez kulturalnych,


e) wszechstronne działanie na rzecz lokalnej społeczności miasta Pabianic,


f) promocja i organizacja wolontariatu na terenie miasta Pabianic,


g) działalność charytatywna,


h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,


i)  działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,


j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,


k) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,


l) działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,


m) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,


n) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,


o) działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,


p) działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

a) finansowanie prac renowacyjnych i porządkowych,

 

b) pielęgnacja parków, zieleni miejskiej, w tym drzew, krzewów, kwiatów, traw,

 

c) zwiększanie obszarów zielonych w mieście przez wprowadzanie nowych elementów roślinnych,

 

d) propagowanie ochrony przyrody i dbałości o nią,

 

e) organizowanie festynów, jarmarków, wystaw, kiermaszy, konkursów, plebiscytów,

 

f) organizowanie kwest pieniężnych,

 

g) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,

 

h) wspieranie, organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznycj i kulturalnych,

 

i) organizowanie zbiórek odzieży, zabawek, żywności, sprzętów i urządzeń, w szczególności dla dzieci i osób niepełnosprawnych lub chorych,

 

j) organizowanie akcji pomocy dzieciom,

 

k) pomoc finansową i rzeczową dla jednostek świadczących opiekę zdrowotną,

 

l) finansowanie i refinansowanie zakupu leków, sprzętu do rehabilitacji,

 

m) pomoc finansową i rzeczową dla wszelkich inicjatyw związanych ze świadczeniem pomocy społecznej,

 

n) pozyskiwanie sponsorów,

 

o) działaność informacyjną i wydawniczą w zakresie objętym niniejszym statutem,

 

p) wspieranie i pomoc finansowa w zakresie sportu i kultury fizycznej,

 

q) wspieranie i pomoc finansowa dla dzieci i młodzieży, w tym poprzez fundowanie stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych.

 

 

 

§ 10


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§ 11

 

1. Majątkiem początkowym Fundacji jest fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesiony w gotówce.

 

2. Majątkiem Fundacji mogą być: gotówka, ruchomości i nieruchomości, papiery wartościowe, prawa własności intelektualnej i prawa majątkowe nabyte lub otrzymane na własność przez Fundację w toku jej działalności.

 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

ROZDZIAŁ IV

DOCHODY FUNDACJI

 

§ 12

 

1. Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:

 

a) dochody ze zbiórek, datków, wpłat osób prawnych i fizycznych, imprez publicznych, organizowanych wystaw, kiermaszy, jarmarków, biletów wstępu, 

 

b) spadki, zapisy, darowizny, 

 

c) subwencje i dotacje osób prawnych i fizycznych, 

 

d) fundusz założycielski Fundacji oraz odsetki bankowe liczone od niego, 

 

e) środki uzyskane z ruchomego majątku Fundacji i należnych do niej praw majątkowych, a także z rachunków i lokat bankowych.

 

 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 13

 

1. Osoby fizyczne lub prawne z kraju i zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub subwencji o wartości łącznej co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), o ile wyrażą takie życzenie, uzyskują tytuł honorowy "Sponsor Fundacji".

 

2. Osoby fizyczne lub prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą się stać Sponsorami Fundacji.

 

3. Zaliczenie w poczet sponsorów Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

 

§ 14

 

1. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych zgodnie z programem działania Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

2. Na mocy niniejszego statutu zabrania się:

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 15


Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

 

§ 16

1. Organami Fundacji są:

 

a) Zarząd,

 

b) Rada Fundacji.

 

2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

3. Członkowie Rady Fundacji oraz Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach swych organów, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych, uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą funkcją.

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 17

 

1. Zarząd Fundacji składa się od 5 do 7 osób  w tym Prezesa Zarządu Fundacji i Członków Zarządu Fundacji powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Fundatora na 3 letnią kadencję.

 

2. W skład Zarządu pierwszej kadencji uchwałą Zarządu Fundatora zostali powołani: 

Andrzej Furman - Prezes Zarządu

Barbara Furman - Członek Zarządu 

Karolina Furman - Członek Zarządu 

Tomasz Jasiński - Członek Zarządu 

Patrycja Szydłowska - Członek Zarządu

 


3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz


4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.


5. Zarząd może być odwołany w każdym czasie.


6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.

 

§18

1.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

 

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest co najmniej połowa jego Członków.

 

3. Przy równości głosów decydujących głos ma Prezes Zarządu Fundacji.

 

§ 19

 

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów.

 

2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego Członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

 

§ 20

 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 

b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 

c) bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji,

 

d) uchwalanie zmian statutu,

 

e) uchwalanie czasowo określonych i wieloletnich programów działania,

 

f) podejmowanie wszelkich decyzji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji.

 

 

2. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 


3. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

 

§ 21

 

Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji 

b) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu Fundacji

 

RADA FUNDACJI

 

§ 22

 

1. W skład Rady Fundacji wchodzi każdoczesny Prezydent Miasta Pabianic oraz każdoczesny Starosta Powiatu Pabianickiego, którzy pełnią funkcję w Radzie Fundacji przez cały okres swojej kadencji, o ile wyrażą zgodę na pełnienie takiej funkcji. Prezydent oraz Starosta, w przypadku gdy podejmą decyzję o nie pełnieniu funkcji w Radzie Fundacji osobiście, mają prawo wyznaczyć swojego reprezentanta, którego kadencja w Radzie jest równa kadencji pełnienia urzędu Prezydenta bądź Starosty.


2. Pozostałych Członków składu Rady powołuje Zarząd Fundatora na okres 3-letniej kadencji.


3. Rada Fundacji składa się od 8 do 15 osób.

 

§ 23

 

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych, inicjatywnych, opiniotwórczych i doradczych.

 

2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

 

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 

4. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach.

 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, większością głosów.

 

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Fundacji. Osoby te stanowią Prezydium Rady Fundacji.

 

§ 24

 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

 

a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą i działaniami Fundacji

 

b) nadzór i kontrola dotycząca sfery finansowej i rachunkowej Fundacji,

 

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,

 

d) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,

 

e) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

 

f) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji

 

g) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł, za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania

 

h) ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

 

i) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji bądź podjętych z własnej inicjatywy

 

j) zatwierdzanie uchwał Zarządu w zakresie zmian Statutu,

 

k) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

 

l) określenie długoterminowych kierunków działania Fundacji,

 

m) podejmowanie uchwał w zakresie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją,

 

 

2. Posiedzenie Rady Fundacji w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium Zarządowi winno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku.

 

§ 25

 

Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do: 

 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

 

c) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 26

 

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

 

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 27

 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

 

a) odwołania przez Fundatora,

 

b) złożenia rezygnacji,

 

c) wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej Członków, za zachowanie godzące w dobre imię Członka Rady.

 

2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 

§ 28

 

Decyzje w przedmiocie zmiany w Statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 29

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, która wyznacza likwidatora.

 

3. Likwidator obowiązany jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 30

 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zgodne z celami Fundacji.

 

§ 31

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi do 31 marca coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

 

§ 32

 

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji "My kochamy Pabianice".